Wind­parken in harmonie met de natuur!


4 januari 2021
De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gevolgen voor de natuur door de komst van een windmolenpark op de Tweede Maasvlakte, naar verwachting in 2022. Wij maken ons zorgen over de hoge kans op aanvaringen tussen vogels en vleermuizen enerzijds en de windmolens anders. Daarbij komt dat de windmolens mogelijk bestaande patronen (broeden, rusten, foerageren) aantast van soorten die van en/of naar Natura 2000-gebieden migreren. Er zijn namelijk een flink aantal van zulke gebieden in de buurt van de Tweede Maasvlakte en de kustlijn geldt in het algemeen als belangrijke 'navigatie' in de migratie van vogelsoorten.

De gemeente Rotterdam moet voor het windpark een bouwvergunning verlenen. Maar daar blijft het niet bij, want de rijksoverheid verleent een watervergunning en de provincie Zuid-Holland regelt de toestemming waar het de natuur betreft. Zo is de provincie voornemens zowel een vergunning te verlenen in het kader van de Wet natuurbescherming als een ontheffing te verlenen die ervoor zorgt dat het doden van vogels en vleermuizen tijdens de exploitatie van het windpark niet strafbaar is. Het gaat hier dan om liefst 129 (!) vogelsoorten en 4 vleermuissoorten, waaronder beschermde soorten die ofwel worden bedreigd in hun voortbestaan ofwel zeldzaam zijn. De overheid heeft behalve soortenbescherming de plicht om ook Natura 2000-gebieden te beschermen, te weten de samenhang van natuurwaarden die in die gebieden voorkomen. De draaiende windmolens kunnen helaas negatieve gevolgen hebben voor de oversterfte van soorten die in de Natura 2000-gebieden voorkomen, bijvoorbeeld van de aalscholver. Toch ziet de provincie er geen bezwaar in de komst van het windmolenpark mogelijk te maken.

De Partij voor de Dieren stelt in haar nieuwe verkiezingsprogramma 'Plan B: idealisme is het nieuwe realisme' dat windmolenparken in harmonie met de natuur moeten worden gebouwd. Om die reden willen wij waarborgen zien in de planvorming dat hier zo goed mogelijk invulling aan wordt gegeven. Wij willen bijvoorbeeld weten of de windmolens tijdelijk buiten werking worden gesteld tijdens de vogeltrek of als er vleermuizen worden waargenomen. Daarnaast halen wij ons plan wederom aan een van de wieken van de windmolens zwart te verven, zodat ze voor de dieren beter zichtbaar zijn. Kortom, alle beste beschikbare technieken moeten wat ons betreft in het uiteindelijke ontwerp van het windmolenpark zijn verwerkt. Dan pas kunnen we écht spreken over duurzame energie!
Een windmolen op de Maasvlakte. Foto: Danny Cornelissen

Gerelateerd nieuws

Ruud van der Velden Rotterdams politicus van het jaar!

Deze week was het feest op de fractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam. Reden? Onze fractievoorzitter Ruud van der V...

Lees verder

Stop foute biomassa in de Rotterdamse haven

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder