Volop goede ideeën voor Rotterdam


Begro­tings­be­han­deling

8 november 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam komt vandaag tijdens het debat over de gemeentebegroting van 2019 met goede ideeën om de stad nog beter te maken. Op de onderwerpen van dierenwelzijn, groen, milieu en klimaat doen wij het college van burgemeester en wethouders een aantal voorstellen om zo een koerswijziging in het beleid voor elkaar te krijgen. Hieronder een overzicht van onze voorstellen.

Het Rotterdamse klimaatbeleid moet een vliegende start krijgen. Daarom stellen wij in de eerste plaats voor om heldere en afrekenbare doelen te presenteren die jaarlijks rapporteren over terugdringing van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Wij willen dat er sprake is van een daadwerkelijke mondiale terugdringing van de CO2-uitstoot. Dat betekent dat de Rotterdamse doelstelling niet inhoudt dat de uitstoot elders plaatsvindt. Om die reden willen wij niet dat biomassa wordt meegeteld in het stedelijk klimaatbeleid, omdat biomassa in bijna alle gevallen ontbossing in ontwikkelingslanden met zich meebrengt. Wij willen ook niet dat CO2-opslag en restwarmte afkomstig van olieraffinaderijen wordt meegeteld, omdat deze twee technieken vervuilende industriële processen in stand houdt. Wij vrezen dat de noodzakelijke investeringen voor het volbrengen van de energietransitie niet terecht komen waar het zou moeten als we noodzaak van CO2-uitstoot rechtvaardigen door middel van deze dubieuze vorm van innovatie.

Biomassa ligt in onze plannen voor Rotterdam onder een vergrootglas. Vaak wordt biomassa als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen gezien, maar niets is minder waar. Neem palmolie. Hele bossen en regenwouden worden gekapt om palmolieplantages aan te leggen, waardoor een belangrijke opslagfunctie van CO2 verdwijnt, maar daarmee ook een belangrijk leefgebied van inheemse volkeren en vele diersoorten. Dit is een aanslag op biodiversiteit, maar ook het sociale weefsel van agrarische gemeenschappen. Daarom pleiten wij voor een onderzoek naar de herkomst en impact van biomassa dat in de Rotterdamse haven wordt ingevoerd, verwerkt of doorgevoerd.

Over die haven gesproken: wat ons betreft neemt de gemeente Rotterdam weer het heft in handen als het gaat over wat er in het havengebied gebeurt. Momenteel laat zij dit over aan het Havenbedrijf Rotterdam, ondanks dat de gemeente voor twee derde eigenaar is van dit bedrijf. Met onze voorstellen willen we realiseren dat de gemeente Rotterdam met haar regierol in de haven zorgt dat de Rotterdamse klimaatdoelstelling een kans van slagen heeft. Zonder verandering in de haven is dat namelijk niet het geval. In haar regierol staat de gemeente niet toe dat zich nieuwe vervuilende bedrijven in het havengebied vestigen. We kunnen niet langer toestaan dat de Rotterdamse haven zo'n enorme bijdrage heeft in de opwarming van de aarde.

Een speciale rol in onze voorstellen van vandaag is weggelegd voor de stadsecoloog. Met de bouwambities van het college van burgemeester en wethouders is het meer dan ooit noodzakelijk om vooraf aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen stadsecologen te raadplegen. Wij staan dan ook een proactieve, beleidsmakende rol voor deze beroepsgroep voor en willen dat het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam meer stadsecologen in dienst neemt. Daarnaast zien we graag dat de publieke functie van de stadsecoloog in ere wordt hersteld. Rotterdammers willen maar wat graag hun ideeën en vragen om hun leefomgeving nóg groener en diervriendelijker te maken.

--

Klik hier voor een overzicht van onze moties en het amendement dat wij vandaag hebben ingediend in de raadsvergadering.

Gerelateerd nieuws

Rotterdamse visie over biobrandstoffen op komst

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft tijdens de begroting gepleit voor stevige klimaatdoel...

Lees verder

Parken als groene oasen voor mens en dier

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder