Spon­soring in het Rotter­damse onderwijs


14 maart 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over sponsoring in het onderwijs. Directe aanleiding hiervoor vormt de bemoeienis van de ABN AMRO Foundation met de onderwijsactiviteiten van basisschool De Globetrotter op Katendrecht. Eerder deze week zijn leerlingen uit groep 7 en 8 van deze school door de ABN AMRO Foundation getrakteerd op een avondje uit naar een musical. Al eerder heeft deze organisatie gastlessen verzorgd op De Globetrotter over thema's die in de musical naar voren kwamen.

Wij maken ons sterk voor onderwijs waarin de belangen van het bedrijfsleven geen plek hebben. Rotterdamse scholen moeten wat ons betreft een veilige en neutrale leeromgeving bieden aan leerlingen, zowel in het officiële lesprogramma als in buitenschoolse activiteiten. De belangen van het bedrijfsleven staan daar haaks op, want die komen niet overeen met de belangen van de samenleving. Wij willen bovenal dat jonge Rotterdammers opgroeien tot mondige burgers die in alle vrijheid keuzes maken over hoe zij hun levens willen inrichten.

Om deze reden hebben wij het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat zij weten van de activiteiten van de ABN AMRO Foundation op Rotterdamse scholen. In het verlengde daarvan willen wij weten of Rotterdamse scholen zich houden aan de voorschriften van het landelijk beleid over sponsoring in het onderwijs. Medezeggenschapsraden van scholen moeten bijvoorbeeld hun stem kunnen laten horen over sponsorcontracten die scholen aangaan met bedrijven. Ook willen wij dat het college van burgemeester en wethouders ervoor gaat zorgen dat het landelijk beleid over sponsoring in het onderwijs gestalte krijgt in een convenant dat wordt gesloten tussen alle belanghebbenden in het onderwijsveld: onderwijsorganisaties, werkgeversorganisaties, aanbieders van lesmateriaal en organisaties die de belangen van leerlingen behartigen. Als dat niet lukt, dan pleiten wij voor een Rotterdams convenant zodat in ieder geval de sponsoring in onze stad toetsbaar is op wenselijkheid.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Toon daadkracht voor Rotterdams klimaatbeleid!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Voorkom een dreigend tekort in de opvang van dieren!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder