Motie: Wij pleiten voor sluiting


2 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 juni 2022, ter bespreking van het debat over het Participatieproces Luchthavenbesluit RTHA,

constaterende dat

  • In het komen tot een aanvraag van een luchthavenbesluit voor RTHA door de luchthaven een milieueffectrapportage dient te worden opgesteld, waarop door de gemeente Rotterdam op het moment van terinzagelegging een zienswijze kan worden ingediend;
  • Een eventueel luchthavenbesluit door de minister van Infrastructuur en Rijkswaterstaat eerst als concept ter inzage wordt gelegd, waar de gemeente tevens per zienswijze op kan reageren;

overwegende dat

  • Elk luchthavenbesluit voor RTHA een sta-in-de-weg is voor transformatie van de 220 hectare aan luchthaven naar een mooi groen park met woningen, omdat zo’n besluit de juridische grondslag vormt voor luchthavenactiviteiten in de komende jaren;
  • De gemeente Rotterdam iedere strohalm moet aangrijpen om een langdurige toekomst van RTHA in onze stad met een luchthavenbesluit af te wenden;

verzoekt het college

  • Zienswijzen in te dienen bij terinzagelegging van een milieueffectrapportage toebehorend aan de aanvraag van een luchthavenbesluit en bij die van een concept-luchthavenbesluit, indien in beide gevallen aan de orde;
  • In beide zienswijzen te pleiten voor sluiting van de luchthaven en dus de minister te verzoeken geen luchthavenbesluit te verstrekken aan RTHA;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen