Motie: Rotterdam stad van mededogen


16 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 juni 2022, ter bespreking van het debat over het coalitieakkoord 2022-2026 Eén Stad,

constaterende dat

  • Het coalitieakkoord voorstelt de verdeelsleutel voor de taakstelling in huisvesting van statushouders te wijzigen;
  • Daartoe een lobby oppert richting het Rijk om de taakstelling in huisvesting te baseren op draagkracht in plaats van inwoneraantal;

overwegende dat

  • Het opvangen van hen die hebben moeten vluchten een morele plicht is;
  • Rotterdam als geen andere stad weet wat oorlog betekent;
  • Statushouders prima passen in de superrijke, superdiverse migratiegeschiedenis van onze stad;

van mening dat

  • Draagkracht in de opvang van statushouders geen sociaaleconomisch verhaal is, maar juist een discours van mededogen;

verzoekt het college

  • Niet te tornen aan de huidige verdeelsleutel voor de taakstelling in huisvesting van statushouders;

en gaat over tot de orde van de dag.

* Stemming vindt plaats in de raadsvergadering van 23 juni 2022.


Status

Verworpen

Voor

Tegen