Motie: Wees voor­zichting met IFR bij lage omslag­rente


9 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 juli 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2019,

constaterende dat

  • Voor de eerste keer in het bestaan van het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) de bespaarde rente door het doen van investeringen niet de kapitaallasten van die investeringen dekt, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de lage omslagrente;
  • Tekorten in de dekking van kapitaallasten worden gedekt uit de algemene middelen;

verzoekt het college

  • Een afwegingskader op te stellen voor het doen van investeringen vanuit het IFR met betrekking tot de stand van de omslagrente;
  • Dit afwegingskader te betrekking bij de totstandkoming van de eerstvolgende herijking van de Lange Termijn Investeringsplanning (LTIP);

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Uitbreiding weigeringsgrond evenementenvergunning

Lees verder

Motie: Verbod op oplaten ballonnen tijdens evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer