Motie: Voor­keurs­va­riant bewoners nader onder­zoeken


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van HOV Maastunnel,

constaterende dat

  • Het traject dat is uitgewerkt voor het HOV gebruik maakt van de parallelwegen van de Henegouwerlaan;
  • Bewoners hebben aangegeven dit onwenselijk te vinden vanwege meerdere redenen;
  • Elke vijf minuten een bus op de parallelweg de verkeersveiligheid van fietsers niet ten goede komt;

overwegende dat

  • De haarspeldvariant die door de bewoners van de Henegouwerlaan is voorgesteld alleen is bekeken door het college door middel van een quickscan;
  • Deze quickscan niet alles heeft doorberekend en daardoor geen volledig beeld geeft van de mogelijkheden van de haarspeldvariant;

verzoekt het college

  • De voorkeursvariant van de bewoners (via Bentinckplein) uitgebreid te onderzoeken door middel van een gedegen onderzoek en de resultaten te delen met de gemeenteraad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen