Motie: Volwaardige positie huurteams in Rotterdam


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021,

constaterende dat

  • Er momenteel een pilot van kracht is waarin huurteams van organisatie Urbannerdam op kosten van de gemeente Rotterdam actief zijn in zes ‘prioritaire’ wijken, Tarwewijk, Bloemhof, Hillesluis, Oud-Mathenesse en Oud-Charlois en Carnisse;
  • De huurteams ervoor zijn opgericht om huurders bij te staan in het komen tot oplossingen van geschillen die zij hebben met hun verhuurders, onder meer over de hoogte van de huurprijs;

overwegende dat

  • Ook andere wijken te maken hebben met misstanden op woningmarkt, waarbij verhuurders en huurders met elkaar in conflict kunnen komen over zaken als huurprijs, achterstallig onderhoud of contractuele bepalingen;
  • Particuliere investeerders een groot deel van de woningen in Rotterdam opkopen om te verhuren (buy-to-let) voor vaak hoge huurprijzen, met de inzet van verkamering en splitsing als instrumenten voor het behalen van maximaal rendement;
  • Huurders van corporatiewoningen ook in conflict kunnen geraken met verhuurders, maar in de huidige werkwijze niet kunnen terugvallen op de inzet van de huurteams;

verzoekt het college

  • Met een voorstel te komen tot uitbreiding van de inzet van huurteams voor alle huurders en in alle wijken van Rotterdam, ondersteund met middelen van de gemeente;
  • De bestuurlijke relatie tussen gemeente Amsterdam en organisatie !WOON als uitgangspunt te nemen;
  • De budgettaire consequenties van het voorstel te verankeren in de begroting voor jaarschijf 2022;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen