Motie: Volks­tuinen niet ruimte-extensief


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

constaterende dat

  • In de concept-Omgevingsvisie zogenoemde ruimte-extensieve functies worden heroverwogen, die het college beschouwt als functies die een relatief groot oppervlak innemen maar die slechts door weinig mensen en/of op weinig momenten worden gebruikt;
  • Het college volkstuinen beschouwt als ruimte-extensief;

overwegende dat

  • Volkstuinen in grote mate bijdragen aan biodiversiteit, omdat het een leefgebied vormt voor dieren, bloemen, planten en bomen die op andere plekken in de stad niet voorkomen;
  • Klimaatadaptatie in de volle breedte gebeurt op voornamelijk onverharde ondergrond zoals in volkstuinen, omdat stedelijk groen het water opvangt, hittestress wegneemt, de lucht zuivert en een natuurlijke geluidsbarrière in stedelijk gebiedt vormt;
  • Inclusie, sociale cohesie en de multiculturele samenleving bestaat op de volkstuin, door de grote aantrekkingskracht van stadsgroen en het verenigingsleven op stedelijke nieuwkomers en personen met een migrantenachtergrond, die gezamenlijk met de traditionele gebruikers een hechte gemeenschap vormen;

van mening dat

  • Er om al deze overwegingen zowat geen ruimte-intensievere functie bestaat dan de volkstuin;

verzoekt het college

  • Volkstuinen niet te beschouwen als ruimte-extensief;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen