Amen­dement: Voorkom sloop, sloop passage over moder­ni­se­ringslo­catie


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

Besluit de concept-Omgevingsvisie als volgt te wijzigen:

  • Op bladzijde 105 de volgende tekstpassage te schrappen:

“Het overgrote deel van de focuswijken bevindt zich op Zuid en is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Maar, ook op de noordoever bevinden zich gebieden waar stedelijke vernieuwing niet vanzelf zal gaan. Voor de korte termijn ligt de grootste focus daar op de wijken in het westen van de stad. Deze focuswijken wijzen wij aan als moderniseringslocatie in het kader van artikel 4.18 Omgevingswet. Dat doen we omdat binnen deze locatie de aanwezige bouwwerken moeten worden gemoderniseerd of moeten worden vervangen door gelijksoortige bebouwing. De uitvoering van die doelen kan, als de markt dit zelf niet kan oppakken, inzet vragen van actief grondbeleid en daarmee samenhangende instrumenten. Per gebied of buurt wordt dit nader uitgewerkt met de bewoners, maar ook met onze partners. Als wordt gekozen voor toepassing van dit instrumentarium (WvG en onteigening) is een vervolgbesluit van de gemeenteraad vereist. Eventuele nieuwe moderniseringslocaties zullen in het toekomstige Omgevingsplan worden benoemd.”

--

Toelichting:

De toelichting van Artikel 4.18 van de Omgevingswet in de Memorie van Toelichting luidt als volgt: “De moderniseringsbepaling houdt in dat bij het omgevingsplan locaties kunnen worden aangewezen waar de bestaande binnenstedelijke bestemming wordt gehandhaafd; de kwaliteit hiervan is echter niet meer acceptabel. Gedacht moet worden aan modernisering van de bestaande bebouwing door samenvoeging van panden en inpandige doorbraken, of door sloop van panden en vervangende nieuwbouw van soortgelijke, gemoderniseerde bebouwing in nagenoeg gelijke omvang.” Wij vinden de tekstpassage in de concept-Omgevingsvisie veel te verstrekkend, omdat hier hele wijken worden aangemerkt voor herstructurering met grote herhuisvestingsvraagstukken. Het is ook de opmaat voor sloop van bestaande bouw, waar je dus niet lichtzinnig mee moet omspringen. Wij verwachten dat handhaving van de tekstpassage over het aanwijzen van wijken als moderniseringslocaties leidt tot voorzienbaarheid in rechtspraak, op het moment dat Rotterdammers juridisch willen strijden tegen sloop van hun woningen. We moeten als gemeenteraad eerst goed de consequenties doorhebben van het gebruik van Artikel 4.18. Dat weet nu niemand.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Volkstuinen niet ruimte-extensief

Lees verder

Motie: Wonen, wonen, wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer