Motie: Voeder­verbod voor de hele stad


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • Het momenteel is toegestaan dieren in het wild te voederen;

overwegende dat

  • Het voederen van dieren overlast geeft en de kwaliteit van de buitenruimte aantast;
  • Lokale voederverboden deze problemen slechts verplaatsen;

voorts overwegende dat

  • Voedsel voor mensen vaak ongeschikt is als voedsel voor dieren en tot gezondheidsproblemen leiden;

van mening dat

  • De mate van handhaafbaarheid geen geldige reden is om af te zien van het instellen van een verbod;

verzoekt het college

  • Een voederverbod voor de hele stad in het leven te roepen, middels een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
  • Deze bepaling in de vorm van een raadsvoorstel aan te bieden aan de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen