Motie: Verzwaarde hand­having terras­ex­ploi­tatie vanwege covid-19


11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van het initiatiefvoorstel ‘Fysiek toegankelijke stad voor iedereen’ van het lid Kockelkoren,

constaterende dat

  • In de Horecanota 2017-2021 van de gemeente Rotterdam het volgende staat: “Balans in gebruik: het terras moet rekening houden met de andere functies van de openbare ruimte. Vrije ruimte is gewaarborgd en terrasmeubilair en –objecten blijven binnen de afmetingen van het terras“;
  • In het ‘Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege covid-19’ het volgende staat: “de obstakelvrije ruimte laat een afstand tussen personen toe van minimaal 1,5 meter“;

voorts constaterende dat

  • Op meerdere plekken in de stad horeca-inrichtingen bijna de hele stoep innemen met hun terras, bijvoorbeeld op de Karel Doormanstraat en de Witte de Withstraat;

overwegende dat

  • Horeca-inrichtingen zich niet aan gemeentelijke beleid houden, zoals uiteengezet in de Horecanota 2017-2021 en zoals bekrachtigd in de diverse besluiten die vanwege covid-19 zijn genomen;
  • Deze situatie zich nu al meer dan een jaar voordoet en er geen verandering te bespeuren valt;
  • Minder valide personen en personen met een visuele beperking het kind van de rekening zijn, omdat ze obstakels ervaren in het zich voortbewegen door de openbare ruimte;

verzoekt het college

  • Verzwaarde handhaving te plegen op de terrassen die op basis van het ‘Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege covid-19’ een terras exploiteren dat afwijkt van de voorwaarden van de vergunning voor terrasexploitatie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen