Motie: Stop terras­uit­breiding op groen­voor­zie­ningen


11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van het initiatiefvoorstel ‘Fysiek toegankelijke stad voor iedereen’ van het lid Kockelkoren,

constaterende dat

  • Op basis van het ‘Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege covid-19’ terrassen mogen uitbreiden op groenvoorzieningen;

overwegende dat

  • Het openbaar groen van levensbelang is voor de Rotterdammers;
  • Commerciële exploitatie van groenvoorzieningen onwenselijk is, omdat Rotterdammers er dan geen gebruik meer van kunnen maken;
  • Het groen te lijden heeft onder intensief en oneigenlijk gebruik door uitbaters van horeca-inrichtingen;
  • Groenvoorzieningen belangrijk zijn voor biodiversiteit;

verzoekt het college

  • Terrasuitbreiding op groenvoorzieningen niet langer toe te staan;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen