Motie: Vervangen loden leidingen is zorg­plicht van de gemeente


28 mei 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, Rotterdam 2020-2023 Deel 2,

constaterende dat

  • Schoolbesturen momenteel inventariseren of er nog loden waterleidingen aanwezig zijn in de gebouwen die zij gebruiken voor hun onderwijsactiviteiten;
  • Het college zich op het standpunt stelt dat schoolbesturen de vervanging van loden leidingen moeten bekostigen uit rijksmiddelen;

voorts constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam economisch eigenaar is van de schoolgebouwen en een zorgplicht heeft voor veilige schoolhuisvesting van leerlingen;

overwegende dat

  • Diverse gemeenten – zoals de gemeente Amsterdam – ondanks het juridisch eigenaarschap van schoolbesturen hebben aangegeven de zorgplicht naar zich toe te trekken en daarmee de inventarisatie en vervanging van loden leidingen te financieren;
  • Leerlingen door de overheid moeten worden beschermd tegen gevaren voor de gezondheid;

verzoekt het college

  • Een faciliterende rol te spelen bij de vervanging van loden leidingen in schoolgebouwen, waarbij indien nodig een passende oplossing wordt gevonden indien schoolbesturen als juridisch eigenaar niet beschikken over voldoende tijd en geld voor de vervangingsopgave;
  • De Raad te informeren over impasses die zich mogelijk kunnen voordoen in de vervanging van loden leidingen in schoolgebouwen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: De gemeente stapt als laatste in

Lees verder

Motie: Haal de stadsnatuur naar school

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer