Motie: Verticaal groen op de kademuren


23 april 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Masterplan Rijnhaven,

constaterende dat

  • Masterplan Rijnhaven een aantal mooie groene ambities heeft en dat er tevens kansen liggen voor het verder verbeteren van de stadsnatuur;

overwegende dat

  • Kademuren een bijzondere habitat vormen voor vele soorten plantjes, waaronder diverse soorten varens;
  • Muurplanten insecten aantrekken, die vervolgens als voedingsbron dienen voor onder andere vogels en vleermuizen;

voorts overwegende dat

  • De gemeente Den Haag reeds technieken inzet om op Haagse kademuren – al dan niet uitgerust met stalen damwand – zoveel mogelijk verticaal groen te krijgen;

verzoekt het college

  • De muren van de kades aan de zijden van de Wilhelminapier en Katendrecht te betrekken bij de plannen voor een groene transformatie van de Rijnhaven;
  • Advies in te winnen bij de Adviescommissie Dierenwelzijn en stadsnatuur over hoe de kademuren rondom de Rijnhaven zo ecologisch mogelijk kunnen worden ingericht;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen