Motie: Vergroening bouwleges


9 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 juli 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2019,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam leges in rekening brengt voor het aanvragen van omgevingsvergunningen voor activiteit bouwen;
  • Duurzaamheid door het college in het coalitieakkoord als belangrijke pijlers worden genoemd;

overwegende dat

  • De verduurzaming van het vastgoed in Rotterdam een grote opgave is en dat financiële prikkels hierbij helpen;
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de vergroening van de legesverordening als een goed instrument ziet om duurzaamheidsdoelen te realiseren;
  • Al veel meer gemeentes, zoals Den Haag, Zwolle en Lansingerland een ‘groene korting’ geven op bouwleges bij een duurzame bouw of verbouwing;

verzoekt het college

  • De Verordening leges omgevingsvergunning in te zetten voor het behalen van duurzaamheidsdoelen;
  • Duurzame bouw als zodanig aan te maken op basis van kennis in de sector;
  • Tariefdifferentiatie toe te passen tussen leges voor duurzame en niet-duurzame bouw;
  • De gemeenteraad vóór de aanstaande begrotingsbehandeling over de voortgang te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Laagwaardig en hoogwaardig groen

Lees verder

Motie: De gemeenteraad komt naar je toe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer