Motie: Verant­woording publieke waarde van deelname aan fondsen


11 juni 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 juni 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2019,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam deelneemt aan een aantal fondsen, zoals Swanbridge Capital B.V. en ICOS Capital Fund 3 C.V.;
  • Het college jaarlijks verslag doet van de verrichten van haar verbonden partijen – waaronder fondsen – in het Beheersverslag Deelnemingen;

overwegende dat

  • Fondsen over het algemeen geen jaarverslag publiceren, waaruit de publieke waarde van deelname specifiek voor de stad Rotterdam zou kunnen worden afgeleid;
  • Voor sommige fondsen geen zogenoemde kritische prestatieindicatoren zijn opgesteld, waardoor het lastig is deelname te toetsen op ‘Rotterdamse’ publieke waarde;
  • De presentatie van informatie over de ‘Rotterdamse’ resultaten van deze fondsen soms te wensen overlaat, waardoor publieke waarde van gemeentelijke deelname moeilijk te toetsen valt;

verzoekt het college

  • De publieke waarde van gemeentelijke deelname aan fondsen specifiek voor de stad Rotterdam beter te verantwoorden in het Beheersverslag Deelnemingen, waar het de presentatie van de ‘Rotterdamse’ resultaten van deze fondsen betreft;
  • De jaarrekening aan te wenden voor het verschaffen van een overzicht van de verschillende fondsen, hun doelstellingen, toegezegd kapitaal, investerend vermogen, de gemeentelijke inleg (e.g. per jaar of cumulatief) en andere zaken die het college van belang acht voor informatievoorziening aan de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen