Motie: Geld van de Raad blijft van de Raad


11 juni 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 juni 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2019,

constaterende dat

  • Er in de planning- en controlcyclus het programma ‘Bestuur en dienstverlening’ bestaat, met daarbinnen het taakveld ‘Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman’;
  • Overgebleven middelen in dit taakveld na balansdatum terugvloeien naar de algemene reserve;
  • Er in 2019 een onderuitputting van €874.000 is geweest binnen voornoemd taakveld;

overwegende dat

  • Er binnen het duaal stelsel een scheiding bestaat tussen de wetgevende macht en bestuurlijke macht;
  • Financiering van de Raad, de griffie en haar ondersteunende instituties vanuit de begroting belangrijk is voor de versterking van de wetgevende macht;
  • Zuinig financieel beheer van de Raad niet mag worden gelogenstraft door het laten terugvloeien van middelen naar de algemene reserve in het geval van onderuitputting;

verzoekt het college

  • Overgebleven middelen in het taakveld ‘Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman’ na balansdatum niet te laten terugvloeien naar de algemene reserve, maar te behouden voor de verdere versterking van de wetgevende macht;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen