Amen­dement: Terugkeer omge­vings­ver­gunning voor parti­cu­liere kapwerk­zaam­heden


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het Ontwerpbesluit Eenentwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012,

Besluit

het Ontwerpbesluit eenentwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 als volgt te wijzigen:


I

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het opschrift wordt ingevoegd:

De Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 wordt als volgt gewijzigd;

A.

Artikel 4:11, tweede lid, onderdeel a, vervalt onder verlettering van de onderdelen b tot en met f tot de onderdelen a tot en met e.

2. De tekst ‘Artikel 4:11b van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 wordt als

volgt gewijzigd: 1. Het zevende lid komt te luiden:’ wordt vervangen door:

‘B

1. Artikel 4.11b, zevende lid, komt te luiden:’


II

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het opschrift wordt ingevoegd:

‘De artikelsgewijze toelichting op de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de toelichting op artikel 4:11 vervalt: ‘Het gestelde verbod kent een uitzondering voor bomen waarvan een natuurlijk persoon de zakelijk gerechtigde is. Dit betekent dat burgers geen kapvergunning nodig hebben voor de kap van een boom op hun eigen perceel. In het algemeen wordt erop vertrouwd dat burgers het groene karakter van hun tuin wensen te behouden. Deze uitzondering is neergelegd in het tweede lid van artikel 4:11. Het gestelde verbod kent een uitzondering voor bomen waarvan een natuurlijk persoon de zakelijk gerechtigde is. Onder zakelijk gerechtigde wordt in het Nederlands recht naast de eigenaar ook de erfpachter verstaan die een natuurlijk persoon is. Dit betekent dat natuurlijke personen, eigenaren en erfpachters, geen kapvergunning nodig hebben voor de kap van bomen op hun eigen perceel. Indien er overigens sprake is van een erfpachtakte waarin een beperking ten aanzien van de kap van bomen is opgenomen, zal de erfpachter zich dienen te houden aan de bepalingen zoals opgenomen in betreffende erfpachtakte.’’.

2. De tekst ‘Aan de artikelsgewijze toelichting op artikel 4:11b van de Algemene plaatselijke

verordening Rotterdam 2012 wordt toegevoegd:’ wordt vervangen door

‘B

Aan de toelichting op artikel 4:11b wordt toegevoegd:’

--

Toelichting:

Met dit amendement keert de particuliere kapvergunning terug. De uitzondering op het verbod tot vellen van houtopstanden zonder vergunning voor natuurlijke personen komt hiermee te vervallen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen