Motie: Schei­dings­per­centage naar landelijk gemid­delde


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Grondstoffennota 2023-2026,

constaterende dat

  • Het scheidingspercentage van alle reststromen in het restafval in Rotterdam rond de 35% ligt;
  • Er landelijk ongeveer 60% wordt gescheiden;
  • Het doel van de Rijksoverheid is (geweest) om in 2020 75% van alle restafval gescheiden ingezameld te hebben;

overwegende dat

  • Gescheiden inzameling van afvalstromen (gfe+t, papier en karton, PMD, glas en textiel) cruciaal is voor de circulaire economie;
  • Rotterdam ver achterloopt op het landelijk gemiddelde en nog verder op het geformuleerde doel van de Rijksoverheid;
  • De nieuwe Grondstoffennota geen doel heeft geformuleerd het aandeel aan gescheiden inzameling te verhogen;

verzoekt het college

  • Een strategie te formuleren het scheidingspercentage van alle restafval in Rotterdam op gelijke hoogte te brengen met het landelijke percentage;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen