Motie: Toets evene­men­ten­ka­lender door Advies­com­missie Dieren­welzijn en Stads­natuur


4 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Beleidskader Evenementen 2019,

constaterende dat

  • Het college elk jaar een evenementenkalender opstelt met daarin een overzicht van alle B- en C-evenementen;
  • De wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn in de nasleep van het desastreus verlopen Festival Kingsland Rotterdam heeft toegezegd meer oog te hebben voor dierenwelzijn en stadsnatuur in relatie tot evenementen;

constaterende dat

  • De Adviescommissie Dierenwelzijn en stadsnatuur het college adviseert over beleid;

overwegende dat

  • De Adviescommissie Dierenwelzijn en stadsnatuur al sinds 2009 adviezen uitbrengt over het beleid dat het college voert ten aanzien van de bescherming van dieren en natuur in de stad, of over beleidsmatige keuzes die hierop van invloed kunnen zijn;
  • De evenementenkalender gevolgen met zich meebrengt voor dierenwelzijn en stadsnatuur;

verzoekt het college

  • De evenementenkalender voorafgaand aan jaarlijkse publicatie te toetsen door de Adviescommissie Dierenwelzijn en stadsnatuur;
  • Dit advies gelijktijdig met de evenementenkalender te doen toekomen aan de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen