Motie: Terras­ver­warmers zijn ener­gieslurpers


10 september 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 september 2020, ter bespreking van het tweeminutendebat ‘Ook tijdens de wintermaanden een levendig Rotterdam!’ aangevraagd door het lid-Walgenbach,

constaterende dat

  • Terrasverwarmers extreem vervuilend zijn;
  • De Franse regering om die reden per voorjaar 2021 de verwarming van alle buitenruimten gaat verbieden, na het voorbeeld van de stad Rennes waar reeds een verbod op terrasverwarmers van kracht is;

overwegende dat

  • Het eventueel verlengen van de vergunningsperiode voor Rotterdamse vergunninghouders van terrassen tijdens de wintermaanden ertoe zal leiden dat er massaal terrasverwarmers zullen worden gebruikt, waardoor de uitstoot van koolstofdioxide zal toenemen;

verzoekt het college

  • Bij het toestaan van zogenoemde ‘winterterrassen’ geen gebruik van terrasverwarmers toe te staan voor een uitbreiding van de terrassen in tijd en ruimte;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen