Motie: Paint it black


10 september 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 september 2020, ter bespreking van de zienswijze op de concept-Regionale Energiestrategie,

constaterende dat

  • In de concept-Regionale Energiestrategie (RES) zeven zoekgebieden zijn gevormd die uiteindelijk locaties voor de opwek van elektriciteit uit wind moeten opleveren;
  • Er jaarlijks duizenden aanvaringen tussen windmolens en vogels vallen te betreuren;

overwegende dat

  • Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het zwart verven van een van de wieken van een windmolen de kans op vogelaanvaringen aanzienlijk vermindert;
  • Energiebedrijven momenteel in de Eemshaven testen wat het effect is van zwarte wieken op de vogelsterfte door toedoen van windmolens;

verzoekt het college

  • In de zienswijze op de concept-RES kenbaar te maken dat zij binnen de windenergieopgave in de regio een proef wil met het zwart verven van een van de wieken van windmolens, teneinde te monitoren of aanvaringen met vogels kunnen worden voorkomen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen