Motie: Stop met snoepen van de groene randen


16 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsbrief 2020,

constaterende dat

  • Het college in haar voorjaarsbrief de noodzaak erkent van een goede en groene openbare ruimte;

overwegende dat

  • Er door middel van zeven grote projecten wordt ge├»nvesteerd in de Rotterdamse openbare ruimte;
  • Er tegelijkertijd op andere locaties in de stad kostbare groene openbare ruimte wordt opgesnoept door bouwontwikkelingen, zoals aan de randen van parken en bossen;

van mening dat

  • De lofzang op het college in de voorjaarsbrief haaks staat op de ontwikkelingen die zij in de groene gebieden van de stad mogelijk maakt en/of toejuicht, zoals laatst is gebeurd bij het voorstel over het bebouwen van de Parkhaven;

verzoekt het college

  • In de aankomende Omgevingsvisie en aanverwante beleidskaders voor ruimtelijke ordening te borgen dat in randen van parken niet wordt gebouwd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen