Motie: Stop het opzet­telijk doden van konijnen en hazen


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2021,

constaterende dat

  • Er diersoorten zijn die zich voornamelijk in stedelijk gebied ophouden, zoals het konijn en de haas;
  • Konijn en haas beide voorkomen op de Rode Lijst, een indicatie dat de staat van instandhouding van deze diersoorten in het geding is;
  • Konijnen en hazen in een gedeelte van het jaar mogen worden bejaagd;
  • De rijksoverheid het konijn heeft vrijgesteld, hetgeen betekent dat grondgebruikers te allen tijde het recht hebben om konijnen te doden;
  • De Faunabeheereenheid Zuid-Holland momenteel een ontheffing heeft voor het doden van konijnen, onder het mom van schadebestrijding;

overwegende dat

  • Bedreigde of zeldzame stedelijke diersoorten op de Rode Lijst niet worden beschermd door landelijk of provinciaal beleid, zoals Natura 2000 of Natuurnetwerk Nederland;
  • De gemeente de belangrijkste overheidslaag is voor bescherming van konijnen en hazen, maar dat zij afhankelijk is van hogere overheden voor een zo goed mogelijk beschermingsregime;

verzoekt het college

  • Aan de Rijksoverheid kenbaar te maken de vermelding van het konijn en de haas als jachtwild onwenselijk te vinden;
  • Aan de verleners van zowel een vrijstelling (Rijksoverheid) als een ontheffing (provincie Zuid-Holland) voor de bestrijding van het konijn kenbaar te maken deze onwenselijk te vinden;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen