Motie: Statuten Haven­be­drijf in ere herstellen


12 maart 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 maart 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Beleidskader verbonden partijen en governance samenwerkingsrelaties,

constaterende dat

  • Bij de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Rotterdam op 1 januari 2004 in artikel 2.2 onder c de volgende bepaling in de statuten was opgenomen:

“het leveren van bijdragen aan de stedelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van stadshavens en de verbetering van woon-, werk- en leefklimaat van de stad en regio Rotterdam, ook indien deze activiteiten voor de vennootschap (aanvankelijk) verliesgevend zijn.”

  • Deze bepaling als aanvulling was opgenomen aanvullend op de twee doelen van het Havenbedrijf Rotterdam, te weten invulling geven aan de publieke taken omtrent nautisch beheer en de exploitatie van het havenindustrieel complex;
  • Deze bepaling nadien is geschrapt, met instemming van de aandeelhouders waaronder de gemeente Rotterdam;

overwegende dat

  • De geschrapte bepaling in artikel 2.2 onder c van vóór de statutaire wijziging zeer belangrijk is voor het kunnen blijven uitoefenen van invloed op het Havenbedrijf Rotterdam ten bate van het welzijn in onze regio;

verzoekt het college

  • Te trachten de geschrapte bepaling in artikel 2.2 onder c terug te laten keren in de statuten van het Havenbedrijf Rotterdam door hiervoor een voorstel voor te bereiden en voor te leggen aan de overige aandeelhouder;
  • De Raad op de hoogte te houden van de uitkomst van dit voorstel;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Haalbaarheidsstudie naar beprijzing verkeer binnenstad

Lees verder

Motie: Wij beslissen over het tariefvoorstel van de RET

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer