Motie: Stads­natuur maken met de stadsbrug


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het MIRT-Project Stadsbrug,

constaterende dat

  • Het college voorsorteert op realisering van een stadsbrug als nieuwe oeververbinding tussen De Esch en Veranda;

overwegende dat

  • Een nieuw, nog te ontwerpen, bovengronds civiel kunstwerk kansen biedt voor het accommoderen van soortenrijkdom;
  • De overspanning van de brug meerdere ecologische stapstenen kan bevatten, waardoor soorten de Nieuwe Maas kunnen oversteken en de natuurgebieden in De Esch en het Eiland van Brienenoord met elkaar kunnen worden verbonden;
  • Een natuurinclusieve stadsbrug broodnodige compensatie biedt voor het verlies aan natuurwaarden als gevolg van het afgraven van natuurpolder De Esch;

voorts overwegende dat

  • Goede praktijkvoorbeelden van een natuurinclusieve brug reeds voorhanden zijn, zoals de vleermuisbrug (Vlotwateringbrug) in Westland en de Amstelstroombrug in Amsterdam;
  • Bureau Stadsnatuur Rotterdam exclusieve kennis heeft over de technische inpassing van interventies in gebouwen en infrastructuur die natuurinclusiviteit verhogen;
  • Met name keuzes ten aanzien van kunstlicht, gebruik materiaal zoals bioreceptief beton en verticale begroeiing van pijlers kunnen bijdragen aan een meer natuurinclusief ontwerp;

verzoekt het college

  • Onderzoek naar natuurinclusiviteit integraal mee te wegen in de planning- en studiefase naar een nieuwe stadsbrug;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Raad schrijft mee aan opdrachtverstrekking forensisch onderzoek

Lees verder

Amendement: Go / No go nieuwe oeverbinding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer