Amen­dement: Go / No go nieuwe oever­binding


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het MIRT-Project Stadsbrug,

Besluit het ontwerp-raadsbesluit als volgt aan te passen:

Met nummer 5 een nieuw gevraagd besluit in te voegen, met navolgende tekst:

“Voorafgaand aan de projectbeslissing na afloop van de planning- en studiefase te besluiten over het definitieve afsprakenkader c.q. bestuursovereenkomst met kostenraming van een nieuwe oeververbinding.”

--

Toelichting:

Met dit amendement bouwen we een zogenoemd Go / No Go-moment in tijdens het proces voor de komst van een nieuwe oeververbinding, voorafgaand aan de projectbeslissing van het college. Zonder dit amendement komt de nieuwe oeververbinding nog één keer langs bij de gemeenteraad, te weten in het Omgevingsplan dat juridische grondslag biedt voor de fysieke aanleg en aanlanding van de oeververbinding. Maar wellicht biedt dit de gemeenteraad te weinig comfort om te beslissen over het definitieve ontwerp. Daarom dit amendement.

Daarbij komt dat inzicht in de afspraken gemaakt met rijk en provincie voor zowel tegenvallers in de bouwkosten alsook vervanging, renovatie of restauratie van het nieuwe civiele kunstwerk pas kan worden opgesteld na het einde van de planning- en studiefase. Omdat dit verregaande consequenties heeft voor de gemeentelijke begroting, is het ons inziens goed dat de gemeenteraad nog een keer aan zet komt.

Een Go / No Go-moment in grote, risicovolle projecten is niet nieuw. Per amendement is zo een moment ook al eens ingebouwd in de kaderstelling voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen (amendement-Struijvenberg, kenmerk 18bb11378) en in het geval van Feyenoord City, waar de raad per ‘financial commitment’ en ‘financial close’ een finaal oordeel mocht vellen. Dit is een mooie traditie waarin dit amendement naadloos past.


Status

Verworpen

Voor

Tegen