Motie: Sparen bij door­ex­ploi­tatie


26 november 2020

MOTIE Sparen bij doorexploitatie

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 26 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het voornemen tot vernieuwing Centrale Bibliotheek (Hoogstraat 110),

constaterende dat

  • In het doorexploiteren van de Centrale Bibliotheek na de afschrijvingstermijn in 2013 is gekozen voor een lage huur, als gevolg van de kostprijsdekkendehuursystematiek;
  • De subsidie aan de exploitant van de Centrale Bibliotheek tijdens doorexploitatie is afgestemd op deze lage huur;
  • Er tijdens doorexploitatie niet gespaard is voor renovatie of nieuwbouw van de/een Centrale Bibliotheek, bijvoorbeeld middels voorziening of bestemmingsreserve;

overwegende dat

  • Met het sparen bij doorexploitatie van gemeentelijk vastgoed met belangrijke maatschappelijke functies als een Centrale Bibliotheek de lasten beter door de jaren worden gespreid;
  • Er tevens een eerlijker beeld geschetst wordt in de gemeentebegroting van de jaarlijkse lasten voor dergelijke maatschappelijke functies;

verzoekt het college

  • Binnen de periodieke voortgang met betrekking tot de bestuursopdracht Vastgoed een voorstel te doen aan de raad dat tot doel heeft te borgen dat er in de gemeentelijke begroting voldoende budget voor kapitaallasten beschikbaar is om gemeentelijke bezittingen (waaronder maatschappelijk vastgoed, zoals de Centrale Bibliotheek) bij einde levensduur te vervangen, renoveren of restaureren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen