Motie: Volle kracht vooruit


26 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 26 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Cultuurplan 2021-2024: Stad in transitie, cultuur in verandering,

constaterende dat

 • Met het cultuurplan een einde komt aan het voortbestaan van het historisch museum van Rotterdam, het Museum Rotterdam;

overwegende dat

 • Het voortbestaan van het historisch museum van Rotterdam noodzakelijk is en gewenst wordt voor de stad Rotterdam en haar burgers;
 • Er veel steun in de stad is voor een toekomstperspectief voor het museum dat de continuïteit op langere termijn waarborgt;
 • Het museum met de huidige vestiging in het Timmerhuis niet tot volledige ontplooiing kon komen en een nieuw onderkomen op termijn derhalve noodzakelijk is;
 • Sluiting nu contraproductief is zonder enig zicht op een mogelijke toekomst van het museum;
 • Sluiting van het museum ongewenst is omdat dat tot groot verlies van museale kennis en expertise en geld (frictiekosten) leidt en reconstructie vele jaren gaat duren (in de sector wordt tien jaar als ondergrens genoemd);
 • Het ongewenst is dat de Rotterdammers daardoor onnodig jarenlang verstoken zullen zijn van een historisch stadsmuseum, van vitaal belang voor elke stad;
 • De toekomst van het museum veel beter voorbereid en gerealiseerd kan worden vanuit de continuïteit dan vanuit het ‘niets’ en dat daardoor ook de kosten van het ontwikkelen van een langetermijnperspectief aanzienlijk kunnen worden beperkt;
 • Het gewenst is in dit kader te onderzoeken of structurele financiering van het historisch museum, behorend bij de onmisbaarheid van het museum voor de stad, passend en nodig is;
 • Het in dat geval voor de hand ligt dat het Oorlogs- en Verzetsmuseum zijn collecties in eigendom overdraagt aan de gemeente;
 • Het wellicht raadzaam is als na verloop van enige tijd de huidige raad van toezicht en de directeur van het museum plaatsmaken voor een nieuwe leiding om met frisse blik te werken aan de toekomst;

verzoekt het college

 • Zorg te dragen voor een adequate financiering van het museum, zodanig dat het museum geopend kan blijven en in staat is om een langetermijnperspectief te ontwikkelen;
 • Bindende afspraken te maken met het bestuur van het museum over een (kosten)efficiënte organisatie van het ontwikkelen van dit toekomstperspectief;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Als de kolencentrales sluiten

Lees verder

Motie: Sparen bij doorexploitatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer