Amen­dement: Stoppen met het faci­li­teren van vlieg­verkeer


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

Besluit de concept-Omgevingsvisie als volgt te wijzigen:

  • Op bladzijde 125 de volgende tekstpassage:

“Het verlichten van de druk op de leefomgevingskwaliteit door vliegverkeer vraagt blijvende aandacht, in het bijzonder wat betreft geluidshinder. De effecten op de leefomgeving worden begrensd door het gebruik zoals dat is vastgelegd in het luchthavenbesluit, waarvoor het Rijk bevoegd gezag is. Rotterdam houdt al rekening met hinder door niet mee te werken aan grootschalige nieuwbouw van woningen tussen de 20 en 35 Ke-contouren. We vinden dat er alleen ruimte kan ontstaan voor meer vliegbewegingen als tegelijkertijd de hinder afneemt.

Vanwege de effecten op de directe omgeving is het essentieel dat de luchthaven in een (regionale) maatschappelijke behoefte voorziet. RTHA kent veel reizigers uit de regio met een recreatief reisdoel die de luchthaven waarderen om zijn nabijheid en reiscomfort. Daarnaast zorgt de luchthaven voor werkgelegenheid, geeft het de regio een internationale uitstraling en is het de uitvalsbasis voor de mobiele trauma-eenheid en politiehelicopter. We vinden het belangrijk dat de luchthaven in een (sociaaleconomische) behoefte blijft voorzien en deze verstevigt. In de transitie van de luchtvaart naar stiller, schoner en duurzamer zien we kansen voor een verdere verbreding van de economische betekenis. De luchthaven als operationele ‘proeftuin’ is daarbij met de aanwezige kennis- en onderzoeksinstellingen en maakindustrie, de pijler voor een innovatieve regionale luchtvaartsector met een toenemende bedrijvigheid.”

te wijzigen in:

“Het verlichten van de druk op de leefomgevingskwaliteit door vliegverkeer vraagt blijvende aandacht, in het bijzonder wat betreft geluidshinder, luchtkwaliteit en ruimtegebruik. De effecten op de leefomgeving worden begrensd door het gebruik zoals dat is vastgelegd in het luchthavenbesluit, waarvoor het Rijk bevoegd gezag is. Tegelijkertijd is de gemeente verantwoordelijk voor landzijdige ontwikkelingen, zoals planologische verankering van RTHA, waardoor zij ontwikkelingen kan afremmen of juist stimuleren.

De aanwezigheid van RTHA in Rotterdam is toe aan heroverweging, als gevolg van de noodzaak tot woningbouw en toevoeging van hoogwaardig groen. Momenteel houdt Rotterdam al rekening met hinder door niet mee te werken aan grootschalige nieuwbouw van woningen tussen de 20 en 35 Ke-contouren. Een groot landoppervlak kan nu niet voor publieke doelen zoals wonen en recreëren worden benut.”

--

Toelichting:

Niet alleen geluidshinder, maar ook luchtverontreiniging en ruimtegebruik zijn nadelen van een vliegveld in de stad. Wij hechten er waarde aan deze nadelen te benoemen, evenals de verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam voor landzijdige ontwikkelingen middels het vaststellen van bestemmingsplannen. Wij voorzien dat de discussie over de wenselijkheid van een vliegveld gaat worden gevoerd over deze nadelen en de verantwoordelijkheid van de gemeente in het beperken van mogelijkheden voor nieuwe woningen en hoogwaardig openbaar groen. Dit amendement voorziet in een eerste aanzet tot deze discussie.


Status

Verworpen

Voor

Tegen