Motie: Ruim­te­lijke kaders in over­een­stemming met Bomenstruc­tuur­visie


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de twintigste en eenentwintigste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening,

constaterende dat

  • Ruimtelijke ordening toeziet op het bestemmen van oppervlakte en overwegingen ten aanzien van de instandhouding van aanwezige houtopstanden daar geen onderdeel van is;
  • Omgevingsvergunningen voor het kappen of verplaatsen van houtopstanden worden verleend op basis van bepalingen in de APV;
  • De Bomenstructuurvisie uit 2009 uiteenzet waar de houtopstanden zich in de stad bevinden en welke waarde eraan wordt toebedeeld;

overwegende dat

  • Tijdens beraadslaging over vaststelling van ruimtelijke kaders, zoals bestemmingsplannen, het zicht op instandhouding van aanwezige houtopstanden beperkt is omdat het regulerend kader ergens anders is belegd;
  • De consequenties voor aanwezige houtopstanden door te kiezen voor bepaalde bestemmingen daardoor slecht zijn te overzien;

verzoekt het college

  • In voorstellen aan de Raad over vaststelling van ruimtelijke kaders een paragraaf op te nemen over de verhouding tussen de uitwerking van ruimtelijke plannen en de Bomenstructuurvisie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen