Motie: Groennorm


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

constaterende dat

  • Er een informele norm van de rijksoverheid in de Nota Ruimte (VROM, 2006) bestaat voor de hoeveelheid groen per huishouden binnen de gemeente, te weten 75 vierkante meter, alsmede richtlijnen voor spreiding van groen binnen een bepaalde afstand tot de woning;
  • In Rotterdam geen normen voor de beschikbare hoeveelheid groen worden gehanteerd;

voorts constaterende dat

  • Het college de trek naar de stad faciliteert, onbebouwde locaties zoekt voor nieuwe woningen en tegelijkertijd een gezonde leefomgeving wil bieden aan alle inwoners van Rotterdam;

overwegende dat

  • Een groennorm helpt in het kaderstellend inrichten van de openbare ruimte, om zo voor Rotterdammers genoeg stedelijk groen te garanderen bij het verdichten van de stad;
  • Er reeds referentiewaarden voor maatschappelijke ontwikkelingen bestaan voor gebiedsontwikkeling en dat er wordt gewerkt aan een sportnorm, maar dat een groennorm nog altijd ontbreekt;
  • Sommige vooruitstrevende steden al kaders hebben over minimale hoeveelheden groen per inwoner of per huishouden, binnen de gemeente of in de nabijheid van woningen, zoals de Belgische stad Gent;

verzoekt het college

  • Te komen met een groennorm, die kaders meegeeft voor de beschikbare hoeveelheid groen voor de inwoners of huishouden van Rotterdam binnen de gemeentegrenzen en in de nabijheid van woningen;
  • Deze groennorm te borgen in de eerstvolgende herziening van de Omgevingsvisie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen