Motie: Monu­mentale bomen ontbin­dende voor­waarde


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de twintigste en eenentwintigste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening,

constaterende dat

  • De wijziging van APV ziet op de mogelijkheid tot verlening van een omgevingsvergunning voor het kappen van monumentale bomen in geval van stedelijke projecten die het college beschouwt als hebbende groot openbaar belang, waarmee monumentale bomen ofwel gekapt ofwel verplaatst kunnen worden;

overwegende dat

  • Het college bewust het risico heeft aanvaard tot vernietiging van de door de gemeente Rotterdam verleende omgevingsvergunning voor het kappen van platanen aan het Delftseplein ten faveure van project Tree House, omdat de Bomenstructuurvisie uit 2009 duidelijk maakt dat deze bomen monumentaal zijn;
  • De Raad nu onder druk wordt gezet in te stemmen met wijziging van de APV vanwege de kosten die annulering van project Tree House met zich meebrengen;
  • Deze kosten makkelijk voorkomen hadden kunnen worden door gebruikmaking van de anterieure overeenkomst dan wel grondexploitatie met de initiatiefnemer van project Tree House, door de aanwezigheid van monumentale bomen als beperkende factor op te nemen als ontbindende voorwaarde;

verzoekt het college

  • De aanwezigheid van monumentale bomen op basis van de vigerende Bomenstructuurvisie met aanverwante bijlagen standaard als ontbindende voorwaarde op te nemen in anterieure overeenkomsten dan wel grondexploitaties met projectontwikkelaars, in het geval die monumentale bomen beperkingen met zich meebrengen voor het welslagen van een project;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen