Motie: Rotter­dampas ook voor personen zonder verblijfs­ver­gunning


7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2020,

constaterende dat

  • De Rotterdampas het voor inwoners mogelijk maakt aan allerlei activiteiten gratis of met hoge korting deel te nemen;
  • Bepaalde groepen Rotterdammers geen Rotterdampas kan aanvragen, omdat ze niet beschikken over een verblijfsvergunning en vaak ook niet over een bankrekening;
  • Deze Rotterdammers ofwel bij het Vreemdelingenloket bekend zijn ofwel in de illegaliteit verblijven, buiten het zichtveld van de Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV);

overwegende dat

  • Iedereen er belang bij heeft als Rotterdammers zonder verblijfsvergunning toch kunnen deelnemen aan activiteiten die bijdragen aan welzijn, zingeving maar ook plezier bij de doelgroep, dat uiteindelijk leidt tot meer betrokkenheid bij de eigen leefomgeving;
  • Meerdere steden in de wereld een stadspas in het leven hebben geroepen die ook toegankelijk is voor personen zonder verblijfsvergunning, waarbij er om alternatieve vormen van identificatie wordt gevraagd om binding met de stad aan te tonen;

voorts overwegende dat

  • De gemeenteraad van Amsterdam momenteel een voorstel in beraad heeft om ongedocumenteerden toegang te bieden tot de stadspas van die gemeente, op basis van het intrinsieke recht van de doelgroep onderdeel te kunnen zijn van de samenleving;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken hoe Rotterdammers zonder verblijfsvergunning ook in aanmerking kunnen komen voor het aanvragen van een Rotterdampas, waarbij er wordt gezocht naar alternatieve vormen van identificatie om binding met de stad aan te tonen;
  • Het Vreemdelingenloket van de gemeente Rotterdam in het onderzoek te betrekken over de manier waarop de diverse groepen Rotterdammers zonder verblijfsvergunning zo goed mogelijk kunnen worden bediend;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen