Motie: Koers van de stad


7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2020,

overwegende dat

  • Er een brede wens leeft in de gemeenteraad Rotterdam om eerder in het proces wensen en bedenkingen ten aanzien van de Voorjaarsnota aan te geven;
  • Hiermee de kaderstellende rol van de Gemeenteraad beter invulling gegeven kan worden;

besluit:

  • Een moment voor beraadslaging in te plannen voorafgaand aan de verdeling van middelen door het college, waarbij de Raad wensen en bedenkingen kan meegeven voor tijdige bijsturing van de financiële plannen in de Voorjaarsnota;

verzoekt de griffie

  • Een werkgroep op te zetten die zich buigt over het juiste format voor het moment van beraadslaging voorafgaand aan de verdeling van middelen door het college;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen