Motie: Struc­turele onder­steuning voor het Hefpark


7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2020,

constaterende dat

  • Stichting Wijkorganisatie Feijenoord Kop van Zuid de Raad heeft laten weten structurele ondersteuning te zoeken voor het werven van een co√∂rdinator en de aanschaf van materialen voor groenonderhoud, waarmee ze kunnen blijven voortbestaan;

overwegende dat

  • het Hefpark een belangrijke ecologische en sociale schakel vormt tussen de wijken in Feijenoord en dat er met dit initiatief mooie invulling is gegeven aan dit braakliggende perceel van de openbare ruimte;
  • Goed beheer van de buitenruimte nu eenmaal geld kost, of dat nu door particulieren of de gemeente zelf wordt gedaan;

verzoekt het college

  • Stichting Wijkorganisatie Feijenoord Kop van Zuid structureel te ondersteunen, zodat zij voldoende middelen heeft om te kunnen blijven voortbestaan;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen