Motie: Rode­lijst­soorten in de tien van 010


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Openbare Ruimte 2020-2030,

constaterende dat

  • Er zogenoemde rode lijsten bestaan, opgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), met daarop soorten waarvan de staat van instandhouding ongunstig is of snel achteruit gaat;
  • Een analyse van typisch stedelijke rodelijstsoorten uit 2016 concludeert dat soorten als de huismus, sleedoornpage, iepenpage, ringslang, laatvlieger, konijn, egel, of de ondergrondse woelmuis zich het liefst in stedelijk gebied vestigen;
  • Het college in de Uitvoeringsagenda biodiversiteit tien soorten wil aanwijzen die een speciale plek in het Rotterdamse biodiversiteitsbeleid krijgen en ambassadeur worden van de stadsnatuur;

overwegende dat

  • Er diverse rodelijstsoorten zijn die vanwege hun aard en verschraling van natuurwaarden op het platteland tegenwoordig vooral voorkomen in steden, waar geen beschermingsregime op basis van Natura 2000 of Natuur Netwerk Nederland (NNN) geldt;
  • De gemeente Rotterdam als grote gemeente een voorhoederol moet spelen in het in stand houden van deze typisch stedelijke soorten;
  • Soorten als huismus, konijn, laatvlieger en egel in Rotterdam en regio voorkomen;

voorts overwegende dat

  • Het college met het aanwijzen van de egel als een van de ‘tien van 010’ reeds een duit in het zakje heeft gedaan, wat naar meer smaakt;

verzoekt het college

  • Zich rekenschap te geven van rodelijstsoorten die zich voornamelijk in Rotterdam en regio ophouden;
  • Bij het aanwijzen van soorten in de ‘tien van 010’ de verminderde staat van instandhouding van deze typisch ‘Rotterdamse’ soorten als belangrijk wegingsinstrument te hanteren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen