Motie: Uitheemse dier­soorten zijn welkom


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Openbare Ruimte 2020-2030,

constaterende dat

  • Invasieve uitheemse diersoorten (‘exoten’) zich definitief in de Rotterdamse stadsnatuur hebben gevestigd, zoals nijlgans, treurspreeuw of geelwangschildpad;
  • Provincies volgens de Regeling natuurbescherming verantwoordelijk zijn voor bestrijding van uitheemse diersoorten als ze op de Unielijst zijn geplaatst;

overwegende dat

  • De natuur altijd in beweging is en je er geen hek omheen wilt of kunt plaatsen;
  • Uitheemse diersoorten een intrinsieke waarde kennen, niet anders dan inheemse diersoorten;

verzoekt het college

  • Bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland kenbaar te maken dat uitheemse diersoorten welkom zijn in Rotterdam;
  • Tevens kenbaar te maken dat eventuele bestrijdingsmaatregelen niet worden ingezet voor het doden van uitheemse diersoorten, maar voor het versterken van de biodiversiteit;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen