Motie: RISE ener­gie­neu­traal


14 oktober 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Nota van uitgangspunten ten behoeve van de ontwikkeling van het project RISE,

constaterende dat

  • Het Bouwbesluit 2012 voor een project als RISE voorschrijft dat deze moet voldoen aan de normen van bijna-energieneutrale gebouwen (BENG);

overwegende dat

  • De BENG-norm te licht is om te komen tot een klimaatneutrale stad op zo vroeg mogelijke termijn;
  • Er momenteel genoeg handvatten en leidraden bestaat om te komen tot een volledig energieneutraal gebouw, ook wel aangeduid als ENG;

verzoekt het college

  • In de samenwerkingsovereenkomst met RED Company af te spreken dat project RISE energieneutraal wordt in de exploitatiefase;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen