Motie: Minimaal twintig procent sociaal bovenop terug­plaatsing Pompen­burgers


14 oktober 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Nota van uitgangspunten ten behoeve van de ontwikkeling van het project RISE,

constaterende dat

  • Er in de Nota van uitgangspunten van de ongeveer 1300 woningen van project RISE, maximaal 260 woningen dienen ter compensatie van de voorgenomen sloop van complex Pompenburg;
  • Het vloeroppervlak van die 260 woningen gelijk staat aan het huidige vloeroppervlak van complex Pompenburg;
  • Het totaal van 260 kan terugvallen tot 226 woningen, indien teruggeplaatste huishoudens aanspraak maken op een grotere woning dan de grootte van de wooneenheden in het sociaal segment die zijn voorzien in het project RISE;

voorts constaterende dat

  • Het college in deze periode twintig procent van de nieuw te bouwen woningen wil onderbrengen in het sociale segment (dus tot de liberalisatiegrens);

overwegende dat

  • De realisering van 260 woningen in het sociale segment niet meer is dan compensatie van de gesloopte 226 woningen in complex Pompenburg, waarmee het saldo op nul komt;

verzoekt het college

  • In de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar RED Company op te nemen dat er minimaal twintig procent aan woningvoorraad in het sociale segment wordt gerealiseerd in het gedeelte van het woonprogramma aanvullend op de eerder aangekondigde 260 sociale huurwoningen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen