Motie: RISE natuur­in­clusief


14 oktober 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Nota van uitgangspunten ten behoeve van de ontwikkeling van het project RISE,

constaterende dat

  • In de Nota van uitgangspunten van project RISE niks staat over natuurinclusief bouwen;

overwegende dat

  • De bouw van drie hoogbouwtorens in het hart van de stad een ideale mogelijkheid biedt om natuurwaarden te versterken, zeker in combinatie met vergroening van het Hofplein;
  • Natuurinclusief bouwen weliswaar verankerd is in de vuistregels voor het bouwen, maar dat gebiedsontwikkelaars er vrijblijvend van af kunnen wijken;

verzoekt het college

  • In de samenwerkingsovereenkomst met RED Company af te spreken dat de gebouwen als onderdeel van project RISE een natuurinclusief ontwerp krijgen, op basis van de maatregelen zoals genoemd in de vuistregels voor het bouwen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen