Motie: Richt­lijnen omge­vings­geluid van Wereld­ge­zond­heids­or­ga­ni­satie zijn de norm


2 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 juli 2020, ter bespreking van de zienswijze van het college op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050,

constaterende dat

  • In de Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 het volgende staat over het nemen van een belangrijke beslissing voor het borgen van een ‘gezonde, aantrekkelijke omgeving’: Vormgeven geluidsbeleid dat beter aansluit bij de hinder die bewoners ervaren en waarmee de sturingsmogelijkheden op hinder toenemen. Bijvoorbeeld op basis van onderzoek naar meer rustmomenten. Het Rijk gebruikt daarbij het landelijke programma gericht op meten en berekenen van vliegtuiggeluid en het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.”;

overwegende dat

  • De Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 vaag is over de rol van richtlijnen omgevingsgeluid van de Wereldgezondheidsorganisatie voor het opstellen van normen voor maximale geluidsbelasting;
  • Adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie gestoeld zijn op robuust wetenschappelijk bewijs over de effecten van schadelijke praktijken op de volksgezondheid;

verzoekt het college

  • In haar zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota aan het Rijk op te nemen dat zij de richtlijnen voor omgevingsgeluid van de Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt als de norm voor maximale geluidsbelasting voor het vliegverkeer per luchthaven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen