Motie: Open­staande slots door vervanging per trein blijven openstaan


2 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 juli 2020, ter bespreking van de zienswijze van het college op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050,

constaterende dat

  • Het college in haar concept-zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 het volgende schrijft: Ook voor RTHA is de trein naar bijvoorbeeld London als een goed middel om ruimte te maken voor andere bestemmingen“;

overwegende dat

  • Het terugdringen van vluchten van cruciaal belang is voor het terugdringen van CO2-uitstoot en luchtverontreiniging in de regio;
  • De transitie van het vliegtuig naar de trein als de te verkiezen vervoersmodaliteit voor reizen op relatief korte afstand moet inhouden dat het aantal vluchten van en naar RTHA afneemt, niet gelijk blijft;

verzoekt het college

  • In haar zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota aan het Rijk op te nemen dat vrijkomende slots door de vervanging per trein niet meer beschikbaar komen voor de luchtvaart en gelijktijdig de gebruiksruimte in een luchthavenbesluit evenredig moet afnemen;
  • Tevens op te nemen dat het Rijk zich ten behoeve hiervan inzet voor het aanpassen van Europese richtlijnen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen