Motie: Resul­taat­ver­plichting aansluiting walstroom op 100%


7 juli 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het debat over de voorgenomen subsidieverlening voor realisering van walstroom voor cruiseschepen aan de Wilhelminapier,

constaterende dat

  • Er voor het moment van oplevering van de walstroomvoorziening in 2024 geen dwingende voorwaarde wordt opgenomen in de subsidieverlening aan Cruise Port Shore Power B.V. over het aandeel van afmerende cruiseschepen dat wordt aangesloten op walstroom;
  • Het college een niet-publiekrechtelijk afdwingbare ambitie heeft om negentig procent van afmerende cruiseschepen te zien worden aangesloten op walstroom, in 2030;

overwegende dat

  • De walstroomvoorziening op zijn vroegst in de loop van 2024 gereed zal zijn;
  • Rederijen daarom nog tijd genoeg hebben om hun routes en/of de inzet van schepen op routes aan te passen zodat schepen die Rotterdam aandoen, kunnen voldoen aan eisen die gesteld worden vanaf het moment van oplevering van walstroom;
  • Investering in walstroom zich alleen terugverdient als er ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de voorziening;

verzoekt het college

  • In de voorwaarden voor de subsidieverlening aan Cruise Port Shore Power B.V. op te nemen dat per 1 januari 2027 alle afmerende cruiseschepen op walstroom worden aangesloten, waarbij gedurende verblijf aan de ligplaats de motoren van het schip worden uitgezet (‘generatorverbod’);
  • Op de honderdprocentseis bij hele specifieke gevallen een uitzondering te kunnen blijven maken in geval van calamiteiten en voor functiebehoud van specifieke kleine systemen, zoals boilers;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen