Motie: Refe­ren­tie­waarden voor toevoeging nieuwbouw sociaal segment


1 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Aanpassing Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie 2030; HERZIENING 2020,

constaterende dat

  • Er vijf wijken zijn waar er een tekort bestaat aan sociale huurwoningen, in het kader van ‘wijken in balans’: Molenlaankwartier, Terbregge, ‘s Gravenland, Zestienhoven en Nesselande;
  • Woningcorporaties in deze wijken om diverse redenen moeite hebben om nieuwe voorraad in het sociale segment toe te voegen;

overwegende dat

  • De idee van ‘wijken in balans’ ook betekent dat voor wijken met een tekort in het goedkoopste prijssegment van huurwoningen – volgens de Gebiedsatlas – beleid wordt gemaakt om deze disbalans teniet te doen;
  • Het Sociaal Planbureau een minimumpercentage aan sociaal segment in nieuwbouwprojecten als belangrijk privaatrechtelijk instrument beschouwt bij een verminderd handelingsperspectief van de woningcorporaties;

verzoekt het college

  • Voor de wijken uit de Gebiedsatlas met een tekort aan huurwoningen in het sociale segment (Molenlaankwartier, Terbregge, ‘s Gravenland, Zestienhoven en Nesselande) referentiewaarden op te stellen die uitgaan van een minimumpercentage in dit prijssegment bij nieuwbouw;
  • Deze referentiewaarden toe te passen op privaatrechtelijke overeenkomsten die de gemeente zal sluiten met ontwikkelaars van nieuwbouw in de genoemde wijken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Weer de wapens

Lees verder

Motie: Noodzakelijke aanpassing Variawet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer