Motie: Nood­za­ke­lijke aanpassing Variawet


1 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van het onderzoeksrapport van de Gemeentelijke Ombudsman naar aanleiding van een klacht van de Stichting Bloemfleur (Acato), alsmede de reactie hierop van burgemeester en wethouders,

constaterende dat

  • Maatwerk hard nodig is voor kinderen op leerplichtige leeftijd die door diverse omstandigheden niet kunnen aarden in het speciaal of regulier onderwijs, zoals de deelnemers aan de leerrechtpilot op het Goudseplein;
  • De Variawet is bedoeld om maatwerk te realiseren voor kinderen op leerplichtige leeftijd die tijdelijk of gedeeltelijk geen onderwijs kunnen volgen;

overwegende dat

  • De Variawet beperkingen met zich meebrengt voor de inschrijving op scholen van kinderen waarop deze wet betrekking heeft, onder andere verband houdende met de duur van de inschrijving, de afwijking in verplichte onderwijstijd en aanpassing van het onderwijsprogramma;
  • Deelnemers aan de leerechtpilot daardoor moeite ondervinden zich in te schrijven op een school, om zo formeel erkend te worden als leerlingen;

verzoekt het college

  • De beperkingen van de Variawet te schetsen voor kinderen op leerplichtige leeftijd die momenteel tijdelijk of gedeeltelijk geen onderwijs kunnen volgen;
  • Verbeteringen in landelijke wetgeving voor te stellen die beogen de positie van maatwerkbehoevende leerlingen in het Rotterdamse onderwijslandschap te verbeteren, en deze onder de aandacht te brengen van het Rijk;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Referentiewaarden voor toevoeging nieuwbouw sociaal segment

Lees verder

Motie: Leren en werken met inschrijvers in het Energietransitiefonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer