Motie: Raad stelt exploi­ta­tieplan Feyenoord City vast


17 december 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 december 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Feyenoord City,

constaterende dat

  • De gebiedsontwikkeling Feyenoord City onder de Crisis- en herstelwet valt;
  • Op basis van Artikel 7c lid 10 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet het college de bevoegdheid krijgt een exploitatieplan vast te stellen bij het verlenen van omgevingsvergunningen in het kader van deze gebiedsontwikkeling;
  • Deze bevoegdheid regelt dat er pas omgevingsvergunningen kunnen worden verleend als de kosten voor de gemeente kunnen worden verhaald op ontwikkelaars;

overwegende dat

  • Uit de vele zienswijzen op het bestemmingsplan Feyenoord City naar voren is gekomen dat er gerede twijfels zijn over de financiële uitvoerbaarheid van de gebiedsontwikkeling;
  • Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas - het vehikel dat de gebiedsontwikkeling financieel voor elkaar moet krijgen – geen geld heeft om bedrijven uit te kopen;

verzoekt het college

  • De raad in de gelegenheid te stellen een besluit te nemen over het exploitatieplan van Feyenoord City, voorafgaand aan het verlenen van omgevingsvergunningen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Een regenton voor iedereen

Lees verder

Motie: Kredietwaardigheidstoets Stadion Feijenoord N.V.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer