Motie: Een regenton voor iedereen


26 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 26 november 2020, ter bespreking van het tweeminutendebat ‘Blauw en groen in het Rotterdams Weerwoord’, aangevraagd door het lid Van der Velden,

constaterende dat

  • Een regenton kan worden ingezet om hemelwater op te vangen en te gebruiken voor besproeiing van het lokale groen, waardoor leidingwater wordt bespaard en het riool wordt ontlast;
  • In de uitvoeringsagenda van het Rotterdams Weerwoord inwoners van de wijk Middelland wordt voorzien van regentonnen, maar dat de rest van de stad verschoond blijft van een dergelijk initiatief;

voorts constaterende dat

  • De gemeente nu al het gebruik van huiscontainers mogelijk maakt voor Rotterdamse huishoudens die daartoe een verzoek indienen, waarbij geldt dat deze containers in bezit blijven van de gemeente en moeten worden achtergelaten in het geval van verhuizing;

overwegende dat

  • Regentonnen een significante bijdrage leveren aan het klimaatadaptief vermogen van de stad;
  • De zichtbaarheid van de regenton in de leefomgeving van Rotterdammers bijdraagt aan bewustzijn over het watergebruik, waterverbruik, wateroverlast en de werking van het riool;
  • Het in bruikleen geven van regentonnen en het koppelen van dit eigendom aan een Rotterdamse woning ervoor zorgt dat toekomstige bewoners reeds bij het betrekken van hun nieuwe stek beschikken over een klimaatadaptieve maatregel;

verzoekt het college

  • Regentonnen in bruikleen te geven aan Rotterdamse huishoudens en bedrijven die daartoe een verzoek indienen, zoals dat nu ook al gebeurt bij het beschikbaar stellen van huiscontainers en dezelfde voorwaarden van toepassing te laten verklaren;
  • Te beginnen met een bescheiden pilot op basis van op = op, om draagvlak te meten bij de Rotterdammers;
  • Dekking te zoeken in het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan, eventuele bijdragen van derden op het gebied van klimaatadaptatie en/of in onderuitputting van het programma Rotterdams Weerwoord;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Moedig voorwaarts

Lees verder

Motie: Raad stelt exploitatieplan Feyenoord City vast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer