Motie: Raad beslist over drijvende boerderij voor kippen


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2021,

constaterende dat

  • Er momenteel plannen in de maak zijn voor een tweede drijvende boerderij in de Merwehaven, naast de huidige Floating Farm;
  • Op deze tweede drijvende boerderij het houden van liefst zevenduizend kippen is voorzien;
  • Het college in principe geen bezwaar ziet tegen de komst de komst van de ‘Floating Farm Poultry’;
  • Voor de komst het volgende publiekrechtelijk instrumentarium in stelling moet worden gebracht: een omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking, conform artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); een bouwvergunning; een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM die nodig is bij het oprichten van veehouderijen;
  • Het college zonder tussenkomst van de Raad kan beslissen over het verlenen van de vergunningen die nodig zijn voor de komst van deze drijvende boerderij;

overwegende dat

  • Het faciliteren van de intensieve veehouderij in de stad en nabij woonwijken zó zwaarwegend is en zóveel impact heeft op het stedelijk welzijn, dat een uitspraak van de Raad gewenst is;

verzoekt het college

  • Een voorstel voor te bereiden waarin het verlenen van de benodigde vergunningen voor een drijvende boerderij voor kippen als besluit aan de Raad wordt voorgelegd, mocht de initiatiefnemer doorzetten met dit plan;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen